Начало / Новини / Министерството на земеделието и храните публикува проект на Наредбата за прилагане на мярка 6.3 Стартова помощ за малки земеделски стопанства по Програмата за развитие на селските райони. 16.05.2016

Министерството на земеделието и храните публикува проект на Наредбата за прилагане на мярка 6.3 Стартова помощ за малки земеделски стопанства по Програмата за развитие на селските райони. 16.05.2016

МЗХ публикува проект на Наредбата по мярка 6.3 Стартова помощ за малки стопанства

Министерството на земеделието и храните публикува проект на Наредбата за прилагане на мярка 6.3 Стартова помощ за малки земеделски стопанства по Програмата за развитие на селските райони.

Допустими за подпомагане кандидати и териториален обхват:

Подпомагат се проекти, представени от физически лица, еднолични търговци (ЕТ), ЕООД или ООД, регистрирани по Търговския закон, кооперации регистрирани по Закона за кооперациите. Кръгът на допустимите кандидати е определен въз основа на ПРСР 2014-2020 г. и анализите в процеса на нейната подготовка и опита от прилагане на мерките от ПРСР 2007-2013 г. По подмярката се подпомагат проекти, които се осъществяват на територията на Република България.

Още по темата
Мярка 6.3 на ПРСР няма да подпомага стартиране на стопанства
Мярка 6.3 на ПРСР няма да подпомага стартиране на стопанства
24.02.2016
8

Условия за допустимост на кандидатите:

Като основни изисквания на които трябва да отговарят кандидатите са заложени следните условия: – да са регистрирани като земеделски стопани по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани (обн., ДВ, бр. 10 от 1999 г.); – да са получили от земеделска дейност най-малко 33 на сто от общите си приходи/доходи за предходната календарна година; – да имат икономически размер на стопанството, измерен в стандартен производствен обем (СПО) в границите между 2 000 евро и 7 999 евро включително; – да са собственици, наематели и/или арендатори на цялата налична в земеделското стопанство земя; – да са собственици и/или ползватели на животновъдните обекти, сгради и помещения, използвани за животновъдната дейност, в случай че развиват такава; – да са микропредприятия или малки предприятия по смисъла на чл. 3, ал. 2 и 3 от Закона за малките и средните предприятия

Финансови условия:

Помощта, която се предоставя по тази подмярка е в размер на 15 000 евро и представлява плащане на два транша. Първо плащане в размер на 10 000 евро след одобрението на заявлението за подпомагане. Второ плащане в размер на 5 000 евро след проверка на изпълнението на бизнес плана.

Приоритет по мярката се предоставя за земеделски стопани, които:

1. към момента на подаване на заявлението за подпомагане имат регистрирани животновъдни обекти и отглеждат животни;
2. отглеждат култури в сектор „Плодове и зеленчуци“, и/или сектор „Етерично- маслени култури“;
3. притежават стопанства, преминали към биологично производство на земеделски продукти и храни по смисъла на Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета от 28 юни 2007 г. относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти и за отмяна на Регламент (ЕИО) 2092/91 (ОВ L 189/1 от 20 юли 2007 г.) (Регламент (ЕО) № 834/2007);
4. притежават земеделско стопанство, разположено изцяло в планински район съгласно Наредбата за определяне на критериите за необлагодетелстваните райони и териториалния им обхват (приета с ПМС №30 ОТ 15.02.2008 г.; ДВ, бр. 20 от 2008 г.). Критериите за подбор са заложени в ПРСР 2014-2020 г. Тяхната формулировка и тежест бяха предложени за съгласуване и одобрение на провелото се на 11.03.2016 г. четвърто редовно заседание на Комитета за наблюдение на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. В изпълнение на разпоредбата на чл. 49 от Регламент 1305/2013 критериите за подбор на проекти са гласувани и одобрени от Комитета за наблюдение.

Разпоредбите на проекта на наредба се основават на подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от ПРСР и на разпоредбите на правото на ЕС. В проекта на наредба са включени и разпоредби, гарантиращи предоставяне на финансова помощ за обосновани разходи, и минимизиращи риска от създаване на изкуствени условия за заобикаляне на правилата.

Проект на Наредба за прилагане на подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., публикувано на 14.05.2016 г.

© 2016 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!

Повече за admin

n

Коментирай

Е-пощата ви няма да бъде разгласявана.Маркираните полета са задължителни за попълване. *

*

Можете да използвате тези HTML тагове и атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Върни се горе ^