Начало / Земеделски производител / Закони / НАРЕДБА ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ПЧЕЛНИЯ МЕД, ПРЕДНАЗНАЧЕН ЗА КОНСУМАЦИЯ ОТ ЧОВЕКА

НАРЕДБА ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ПЧЕЛНИЯ МЕД, ПРЕДНАЗНАЧЕН ЗА КОНСУМАЦИЯ ОТ ЧОВЕКА

НАРЕДБА ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ПЧЕЛНИЯ МЕД, ПРЕДНАЗНАЧЕН ЗА КОНСУМАЦИЯ ОТ ЧОВЕКА
В сила от 01.08.2003 г.

Обн. ДВ. бр.85 от 5 Септември 2002г.

Чл. 1. С наредбата се определят изискванията към състава, характеристиките и наименованията на пчелния мед, предназначен за консумация от човека.

Чл. 2. (1) Наименованието „пчелен мед“ се използва за сладък продукт, получен от медоносни пчели (Apis mellifera) от нектара на растенията или от секрети на живите части на растенията, или от екскретите на смучещите насекоми по растенията, които пчелите събират, трансформират чрез комбиниране със специфични вещества от организма си, отлагат, дехидратират, складират и съхраняват в пчелни килийки до съзряване.

(2) В зависимост от произхода на меда се използват следните наименования за отделните видове мед:

1. „нектарен пчелен мед“ – за пчелен мед, получен от нектар на растения;

2. „манов пчелен мед“ – за продукт, получен главно от екскретите на смучещи насекоми по растенията (Hemiptera) или от секрети на живи части от растенията.

(3) В зависимост от начина на производство и/или представяне на меда се използват следните наименования за отделните видове мед:

1. „пчелен мед във восъчна пита“ – за пчелен мед, събиран от пчелите в килийките на новоизградени пити от пчелен восък без пило и продаван в запечатани цели пити или части от такива пити;

2. „пчелен мед с восъчна пита“ – за продукт, съдържащ едно или повече парчета восъчна пита;

3. „отцеден пчелен мед“ – за продукт, получен след отцеждането на разпечатана восъчна пита;

4. „центрофугиран пчелен мед“ – за продукт, който е получен чрез центрофугиране на разпечатани восъчни пити;

5. „пресован пчелен мед“ – за продукт, получен след пресоване на медени восъчни пити със или без прилагане на умерено нагряване, но не повече от 45 °С;

6. „филтриран пчелен мед“ – за продукт, получен чрез отстраняване на чужди органични или неорганични примеси по начин, по който съществено се намалява съдържанието на цветни полени.

(4) Наименованието „индустриален пчелен мед“ се използва за пчелен мед, предназначен за промишлена употреба или като съставна част на други храни, които се подлагат на обработка.

(5) Медът по ал. 4 може да има чужд вкус или мирис, да е започнал да ферментира или да е ферментирал, или да е бил прегрят.

Чл. 3. (1) Наименованията на продуктите по чл. 2, ал. 2 и ал. 3, т. 3, 4 и 5 могат да се заменят с наименованието „пчелен мед“.

(2) Наименованието на продуктите по чл. 2, ал. 2 и ал. 3, т. 1, 2, 3, 4 и 5 може да съдържа информация относно:

1. цветния или растителния произход, ако медът е получен изцяло или предимно от означения източник и притежава органолептични, физико-химични и микроскопски характеристики на съответния източник;

2. регионалния, териториалния или географския произход, ако продуктът произхожда изцяло от посочения район;

3. специфични качества на продуктите.

Чл. 4. (1) При етикетирането на индустриален пчелен мед изразът „предназначен за кулинарни цели“ се отбелязва в непосредствена близост до основното наименование на продукта.

(2) В случаите, когато мед за индустриални цели е използван като съставна част на многокомпонентна храна, наименованието „пчелен мед“ може да бъде използвано в наименованието на храната вместо „индустриален пчелен мед“. В този случай думите „индустриален пчелен мед“ се включват в списъка на съставките.

Чл. 5. Държавата или държавите, в които е произведен пчелният мед, се обявяват върху етикета.

Чл. 6. Транспортните контейнери и опаковки и придружаващата търговска документация на филтриран или индустриален пчелен мед трябва да съдържат пълното наименование на продукта.

Чл. 7. Пчелният мед, който се пуска на пазара или се влага в продукти, предназначени за човешка консумация, трябва да отговаря на изискванията, посочени в приложението.

Чл. 8. (1) Когато пчелният мед се пуска на пазара или се влага в продукти, предназначени за консумация от човека, не се допуска добавянето на хранителни съставки, хранителни добавки или добавянето на друго освен пчелен мед.

(2) Пчелният мед не трябва да съдържа несвойствени за състава му органични и неорганични примеси.

(3) Пчелният мед, с изключение на индустриалния пчелен мед, не трябва да има чужд вкус или мирис, признаци на начална ферментация, изкуствено предизвикани промени в киселинността или да е бил нагряван по начин, който води до разрушаване или значително деактивиране на естествените му ензими.

(4) Поленът и съставките, характерни за пчелния мед, с изключение на филтрирания пчелен мед, не трябва да се отстраняват, освен когато това не може да се избегне при пречистване на меда от чужди органични или неорганични примеси.

Чл. 9. Производителите, търговците и вносителите използват наименованията по чл. 2 за търговско представяне на пчелния мед, когато продуктът отговаря на изискванията на наредбата.

Преходни и Заключителни разпоредби

§ 1. Наредбата влиза в сила от 1 август 2003 г.

§ 2. Забранява се продажбата на продукти, които не отговарят на изискванията на наредбата след 1 август 2004 г., с изключение на продуктите, етикетирани преди тази дата, които могат да се продават до изчерпване на наличните количества.

§ 3. Контролът по изпълнение на изискванията на наредбата се осъществява от органите на държавния контрол по Закона за храните.

§ 4. Наредбата се приема на основание чл. 4 от Закона за храните.

Приложение към чл. 7

Изисквания към състава и характеристиките на пчелния мед

№ по ред Състав и характеристики Изискване
1 2 3
1. Състав Смес от различни захари,
предимно фруктоза и глю-
коза, както и други ве-
щества, като органични
киселини, ензими и твърди
частици, получавани
при неговото събиране
2. Цвят От почти безцветен
до тъмнокафяв
3. Консистенция Течна, вискозна или
частично, или напълно
кристална
4. Мирис и аромат Варират и са свързани с
растителния произход
5. Съдържание на захари
5.1. Общо съдържание
на глюкоза и фруктоза:
5.1.1. Нектарен пчелен мед не по-малко от 60 g/100 g
5.1.2. Манов пчелен мед и
смеси от манов и
нектарен пчелен мед
не по-малко от 45 g/100 g
5.2. Съдържание на
захароза:
5.2.1. Пчелен мед от:
бяла акация (Robinia
Pseudoacacia), люцер-
на (Medicago sativa),
банксия мензиези
(Banksia menziesii), хе-
дисарум (Hedysarum),
евкалипт (Eucalyptus
camadulensis), еукри-
фия лусида, еукрифия
милигани (Eucriphia
lucida, Eucriphia
milliganii), цитрус
(Citrus spp.)
не повече от 10 g/100 g
5.2.2. Пчелен мед от:
лавандула
(Lavandula spp.), по-
реч (Borago officinalis)
не повече от 15 g/100 g
5.2.3. Всички останали ви-
дове пчелен мед
не повече от 5 g/100 g
6. Съдържание на влага:
6.1. Индустриален пчелен
мед от пирен (Calluna)
не повече от 25 %
6.2. Пчелен мед от пирен
(Calluna) и всякакъв
тип индустриален
пчелен мед, различен
от този по т. 6.1
не повече от 23 %
6.3. Всички останали
видове пчелен мед
не повече от 20 %
7. Съдържание, не-
разтворимо във вода:
7.1. Пресован пчелен мед не повече от 0,5 g/100 g
7.2. Всички останали
видове пчелен мед
не повече от 0,1 g/100 g
8. Електропроводимост
8.1. Изключения:
манов пчелен мед от
арбутус (Arbutus unedo),
ерика (Erica), евкалипт,
липа (Tilia spp.), пирен,
калуна (Calluna
vulgaris), лептоспер-
мум (Leptospermum),
чаено дърво
(Mellaleuca spp.)
не се нормира
8.2. Манов пчелен мед и
кестенов пчелен мед и
смеси от тях, с изклю-
чение на тези по т. 8.1
не по-малко от 0,8 mS/cm
8.3. Всички останали
видове пчелен мед и
смеси от тях, без по-
сочените в т. 8.1 и 8.2
не повече от 0,8 mS/cm
9. Съдържание на
свободни киселини:
9.1. Индустриален пчелен мед не повече от 80
милиеквиваленти
киселина на 1000 g
9.2. Всички останали видове пчелен мед не повече от 50 милиеквиваленти киселина на 1000 g
10. Диастазна активност
и съдържание на
хидроксиметилфурфу-
рол (HMF), определе-
ни след обработка
и смесване
10.1. Диастазна активност
(по Sсhade-скала)
10.1.1. Пчелен мед с ниско
естествено съдържание
на ензими (напр. мед
от цитруси) и със
съдържание на хидро-
ксиметилфурфурол
не повече от 15 mg/kg
не по-малко от 3
10.1.2. Всички останали видо-
ве пчелен мед с изклю-
чение на индустриален
пчелен мед
не по-малко от 8
10.2. Съдържание на хидро-
ксиметилфурфурол
(HMF)
10.2.1. Пчелен мед от декла-
рирани географски
региони с тропически
климат и смеси от
тези видове мед
не повече от 80 mg/kg
10.2.2. Всички останали видове пчелен мед с изключение на индустриален
пчелен мед
не повече от 40 mg/kg и съгласно изискването по т. 10.1.1

източник: http://www.lex.bg

Повече за admin

n

Коментирай

Е-пощата ви няма да бъде разгласявана.Маркираните полета са задължителни за попълване. *

*

Можете да използвате тези HTML тагове и атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Върни се горе ^